Beeld2

Stop Kinderarbeid verwelkomt beloofde EU actie tegen kinderarbeid

De Raad van de Europese Unie – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – spreekt zich vandaag in haar conclusies over kinderarbeid uit voor een aanpak van alle vormen van kinderarbeid. De Raad stelt dat maatregelen het efficiëntst en duurzaamst zijn, wanneer zij verankerd zijn in alomvattende actieplannen en programma's voor het uitbannen van kinderarbeid. Bovendien vindt de Raad dat dit het beste  via geïntegreerde gebieds- en sector-gebaseerde programma's en waardeketenbenaderingen kan.

Meer concreet vraagt de Raad aan de Europese Commissie om te zorgen voor samenhang tussen de bestrijding van kinderarbeid en door haar gefinancierde onderwijsprogramma’s en activiteiten op het gebied van ‘waardig werk’, verantwoord ondernemen en beroepsonderwijs. De Raad concludeert ook dat ‘kinderarbeid en dwangarbeid nauw met elkaar verbonden zijn en vaak in vergelijkbare contexten en sectoren voorkomen.’

‘Duurzaam inkopen belangrijk middel tegen kinderarbeid’

De Raad onderkent ook ‘’de belangrijke rol van de werknemers - en werkgeversorganisaties en het maatschappelijk middenveld, en is ingenomen met de verschillende nieuwe en bestaande publiek-private partnerschappen voor het aanpakken van kinderarbeid (…) in mondiale waardeketens, evenals met de verschillende initiatieven ten gunste van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.’’

Duurzaam inkopen door overheden is een belangrijk middel om kinderarbeid te bestrijden. De Raad meent dat daar meer aan gedaan moet worden. Zij ‘’moedigt de Commissie aan na te gaan of het principe van zorgvuldigheid (‘due diligence) in verband met kinderarbeid geïntegreerd kan worden in haar beleid inzake openbare aanbestedingen, en of het nuttig is de lidstaten richtsnoeren over dergelijke zorgvuldigheid aan te reiken.’’

Stop Kinderarbeid positief over beloofde EU inzet

Stop Kinderarbeid verwelkomt bovenstaande conclusies van de Raad en dringt er op aan dat deze zo spoedig mogelijk in actie worden omgezet. Stop Kinderarbeid meent dat de conclusies een belangrijk deel van haar werk reflecteren: een gebiedsgerichte (‘Child Labour Free Zone’) aanpak in specifieke landen en regio’s, het met bedrijven en MVO-initiatieven werken aan kinderarbeidvrije productieketens (waaronder het participeren in publiek-private initiatieven als Convenanten) en ons pleidooi om duurzaam inkopen sterker als middel tegen kinderarbeid in te zetten.

Veel meer actie op deze gebieden is echter noodzakelijk. Stop Kinderarbeid pleit daarom voor meer steun van de Europese lidstaten voor een gebiedsgerichte aanpak van kinderarbeid, waaronder Child Labour Free Zones, in landen met veel kinderarbeid en aan initiatieven in specifieke waardeketens om kinderarbeid en dwangarbeid te bestrijden.

Stop Kinderarbeid pleit bovendien al langer voor een wettelijke basis voor de zorgplicht (‘due diligence’) die bedrijven hebben Dit kan onder meer door het verplicht stellen van ‘due diligence’ in de hele productieketen van bedrijven en (meer toegespitste) wetgeving op het gebied van transparantie van deze ketens.

>> Downoad de volledige conclusies van de Raad van de EU over kinderarbeid