Beeld2

Over kinderarbeid

Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 152 miljoen (ILO, 2017) kinderen tussen 5 en 17 jaar die kinderarbeid verrichten. Ze werken in mijnen, op het land, in de huishouding, in fabrieken... Terwijl ze recht hebben op goed onderwijs, het recht om te spelen en om echt kind te zijn. Armoede wordt vaak gezien als de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid. De opvatting overheerst dat gezinnen niet kunnen rondkomen als kinderen niet werken. In de praktijk gaat dit armoede-argument niet op. Het tegenovergestelde is waar: kinderarbeid houdt armoede juist in stand.

Definitie kinderarbeid

Onder 'kinderarbeid' verstaan we alle vormen van werk die het recht op formeel regulier dagonderwijs in de weg staan en/of die schadelijk zijn voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind tot 15 jaar. Daarnaast valt ook zwaar werk verricht door kinderen van 15 t/m 18 jaar onder de definitie van kinderarbeid. Kinderarbeid is verboden volgens internationale conventies en verdragen.

Kinderarbeid in cijfers

 • Bijna 1 op de 10 kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud werkt;
 • Ongeveer 1 op de 3 kindarbeiders tussen de 5 en 14 jaar gaat niet naar school;
 • Ongeveer 4,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar oud worden gedwongen arbeid te verrichten;
 • De meeste kinderarbeiders zijn te vinden in middeninkomenslanden;
 • 70,9% werkt in de landbouw;
 • 17,2% werkt in de dienstverlenende sector;
 • 11,9 % werkt in de industrie;
 • De meeste kinderarbeid vindt plaats in de informele sector;
 • Bijna 70% van de werkende kinderen werkt onbetaald met de familie mee.

Gevolgen van kinderarbeid

Kinderen die werken wordt het recht op onderwijs ontzegd, het recht om te spelen en om echt kind te zijn. Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die werken en niet naar school gaan komen later hoogstwaarschijnlijk terecht in laagbetaalde banen en vervolgens hun kinderen ook. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.

Oorzaken van kinderarbeid

Ervaring leert dat vastgeroeste opvattingen, sociale onrechtvaardigheid en politieke onwil de belangrijkste redenen zijn dat kinderen werken en niet naar school gaan. In sommige gebieden wordt het nog steeds normaal gevonden dat kinderen werken in plaats van naar school gaan. Ouders die zelf nooit naar school zijn geweest, denken bijvoorbeeld dat onderwijs niet voor hun kinderen is weggelegd of ze zien er het nut niet van in. Daarnaast gebrekkig onderwijssysteem, discriminatie en uitsluiting, de kwetsbare positie van meisjes en bureaucratische obstakels een rol.

Kinderarbeid bestaat omdat:

 • mensen het accepteren en er excuses voor verzinnen;
 • de rechten van kinderen niet worden gerespecteerd;
 • overheden geen verplicht, gratis en toegankelijk onderwijs bieden;
 • internationale afspraken en conventies niet goed worden nageleefd;
 • het onderwijssysteem arme en kwetsbare kinderen uitsluit;
 • er geen fatsoenlijk werk is voor volwassenen;
 • werkgevers ervan kunnen profiteren;
 • consumenten wereldwijd vragen om goedkope producten;
 • we nog niet genoeg gedaan hebben om het te stoppen.

Kinderarbeid de wereld uit

Kinderarbeid de wereld uit; het kán! Als we het niet langer te accepteren. Kinderarbeid is een wereldwijd probleem dat vraagt om een wereldwijde oplossing.  In Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken lokale autoriteiten, leerkrachten, werkgevers, ouders en kinderen in de kinderarbeidvrije zones samen om álle kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen. Vanuit de overtuiging: geen kind hoort te werken, ieder kind hoort op school! De kinderarbeidvrije zones zijn succesvol en breiden zich steeds verder uit. Maar verandering dáár, vraagt ook om actie híer. Daarom roepen wij burgers, bedrijven en overheden op om deel uit te maken van de oplossing. En samen te werken aan een kinderarbeidvrije wereld.