Beeld2

Samenwerken met bedrijven in Kinderarbeidvrije Zones in India

Pogingen om kinderarbeid terug te dringen en kinderen een betere toekomst te geven, vereisen aandacht vanuit meerdere invalshoeken. Een van de belangrijke factoren is de rol van het bedrijfsleven. De handleiding Cooperating with the Private Sector in Child Labour Free Zones in India richt zich op hoe organisaties van lokale gemeenschappen (community-based organizations ofwel CBO's), niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en vakbonden op effectieve wijze bedrijven bij hun inspanningen om kinderarbeid uit te bannen kunnen betrekken. Dit kan onder meer door met hen samen te werken bij een gebiedsgerichte aanpak van kinderarbeid, ofwel het tot stand brengen van kinderarbeidvrije zones.

Om dit te bereiken moet het doel van het betrekken van bedrijven en organisaties van bedrijven zijn: het onder de aandacht brengen van het risico op negatieve gevolgen van het gedrag van bedrijven op de rechten van het kind;

  • erkenning van de particuliere sector van hun verantwoordelijkheid om de rechten van kinderen te respecteren, waaronder het bestrijden van kinderarbeid en het zorgen dat de kinderen naar school kunnen;
  • het betrekken van bedrijven als partners bij het realiseren van kinderarbeidvrije zones;
  • het bevorderen van inspanningen door bedrijven om het inkomen en de arbeidsomstandigheden van volwassen arbeiders te verbeteren en de realisatie van het recht op onderwijs te ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft Stop Kinderarbeid met succes druk uitgeoefend op een aantal Europese en andere multinationale ondernemingen om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen en verminderen van gebruik van kinderarbeid in hun productieketen. Inspanningen om bedrijven via een constructieve dialoog te betrekken bij de bestrijding van kinderarbeid hadden dus enig succes, maar moeten absoluut worden opgeschaald. Over het algemeen doen bedrijven en diverse gezamenlijke MVO-initiatieven steeds meer inspanningen om kinderarbeid te bestrijden. Diverse bedrijven hebben interesse getoond om, in samenwerking met Stop Kinderarbeid en haar partners, mee te werken aan het realiseren van kinderarbeidvrije zones.

Alle bedrijven moeten voldoen aan de algemeen aanvaarde UN Guiding Principles on Business and Human Rights ("VN-Richtlijnen inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten"), maar hun specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn mede afhankelijk van hun rol in de productieketen en productieprocessen. Productieketens en productieprocessen kunnen aanzienlijk van sector tot sector, van het ene bedrijf tot het andere en ook van regio tot regio verrschillen. Daarom moeten CBO's, NGO's en vakbonden die de kinderarbeidvrije-zone-aanpak toepassen aan de ene kant samenwerken met iedere actor en belanghebbende op basis van de rol die zij (kunnen) spelen, en tegelijkertijd gezamenlijke actie in productieketens en productieprocessen bevorderen. In deze handleiding worden specifieke methoden en maatregelen gepresenteerd om verschillende soorten bedrijven en bedrijfsorganisaties bij de bestrijding van kinderarbeid te betrekken.

>> Download Cooperating with the Private Sector in Child Labour Free Zones in India (maart 2017, PDF)