ILO signalering afname kinderarbeid behoeft voorbehoud

De International Labour Organization (ILO) publiceerde deze week het rapport ‘Marking progress against child labour’. De ILO schat het aantal werkende kinderen in 2012 op 168 miljoen tegenover 250 miljoen in 2000 en 215 miljoen in 2008. Stop Kinderarbeid is verheugd over deze klaarblijkelijke afname van kinderarbeid maar twijfelt aan de cijfers.

Veel twijfel over de cijfers

Het rapport meldt dat kinderarbeid in huishoudelijk werk thuis niet is meegenomen in de cijfers. Het rapport meldt ook dat er nog relatief weinig data zijn over kinderarbeid ‘in Oost-Europa, Centraal Azië, de Stille Oceaan, ontwikkelde landen en diverse Aziatische landen’. Er wordt echter geen inschatting gemaakt hoe deze ontbrekende cijfers (en van welke landen?) het totaalbeeld zouden kunnen beïnvloeden. Het valt verder op dat het rapport alleen cijfers per regio/continent maar niet per land geeft. Van 53 landen zijn data gebruikt maar welke landen dat zijn, wordt niet vermeld. Zit bijvoorbeeld India in de ‘steekproef’? Van India – volgens Unicef het land met de meeste werkende kinderen – is bekend dat er nooit een grondig ILO onderzoek naar kinderarbeid heeft plaatsgevonden. Schattingen lopen ver uiteen, van 12 tot meer dan 60 miljoen werkende kinderen onder de 14. Cijfers over kindarbeiders van 14 tot 18 zijn helemaal niet bekend. Redenen genoeg dus om de constatering dat kinderarbeid sinds 2000 wereldwijd met een derde is afgenomen met heel veel voorbehoud te bezien.

Verklaring voor niet behalen van doel in 2016 ontbreekt

Een belangrijke constatering in het rapport is dat ‘’het doel om de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 uit te bannen duidelijk niet [zal] worden gehaald’’. Toch wordt geconcludeerd dat de strategie van de ILO in het algemeen en van ‘The  Hague Road Map’ uit 2010 ‘goed lijken te zijn’ en positieve uitkomsten opleveren ‘in termen van beleidsrichting’. Dat zijn uitspraken met de nodige slagen om de arm. Echter, het rapport geeft geen verklaring waarom in 2010 nog werd uitgegaan van uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid per 2016, en waarom dit nu bij lange na niet wordt gehaald.

Bestrijding van álle kinderarbeid blijft hard nodig

De campagne Stop Kinderarbeid pleit sinds ruim 10 jaar voor het geïntegreerd aanpakken van alle vormen van kinderarbeid die onderwijs belemmeren of de gezondheid bedreigen. Wij wijzen een eenzijdige focus op de ergste vormen van kinderarbeid af. Dit bemoeilijkt oplossingen om álle werkende kinderen naar school te krijgen én te houden. Zelf werkt de campagne Stop Kinderarbeid met lokale organisaties in India, Afrika en Zuid Amerika aan een gebiedsgerichte aanpak van alle kinderarbeid door het creëren van Child Labour Free Zones. In de recente Kampala Declaration hebben vertegenwoordigers van 24 – vooral Afrikaanse – landen en van internationale organisaties zich aan de uitvoering van die aanpak verbonden. Tijdens de Wereldwijde Conferentie tegen Kinderarbeid in Brazilië in oktober dit jaar zal Stop Kinderarbeid deze aanpak actief uitdragen.