ChristenUnie stelt kamervragen over kinderarbeid in India

Vraag 1

Kent u de berichten dat de onderhandelingen over het EU-India  vrijhandels-verdrag in een vergevorderd stadium zijn en dat deze  mogelijk in februari zullen worden afgerond? 1)

Vraag 2

Is het u bekend dat de Europese Raad in een document van 23 september  2011 2) spreekt over bindende bepalingen op een reeks terreinen van  handel en investeringen met betrekking tot het EU-India  vrijhandelsakkoord, terwijl met betrekking tot gerelateerde kwesties  betreffende duurzame ontwikkeling alleen wordt gesproken over “samenwerking”?

Vraag 3

Op welke wijze bent u bezig de motie Voordewind 3) uit te voeren,  waarin de regering wordt verzocht «zich in Europees verband sterk te  maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk waar o.a. ingezet wordt op  het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van  Dalits, de beschikbaar-heid van medicijnen voor hiv/aids en een  geschillenbeslechtingmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk  afgezwakt compromis.»? Welke resultaten hebt u daarbij geboekt en hoe  beoordeelt u de kans op succes?

Vraag 4

Kent u het rapport van de International Trade Union Confereration  (ITUC) over India waarin duidelijk wordt gemaakt dat de fundamentele  arbeidsrech-ten in India, waaronder in het bijzonder die van Dalits, op  grote schaal worden geschonden? 4)

Vraag 5

Waar zijn de uitspraken van de minister van begin juli op gebaseerd  dat hij “volop vertrouwen heeft in de wijze waarop de Indiase regering  bezig is dit soort zaken (kinderarbeid, dwangarbeid, non-discriminatie  e.d.) aan te pakken”, op basis van “wetten die ze nu hebben aangenomen  als de uitvoering daarvan”? 5) Hoe verhouden deze uitspraken zich met  het recente ITUC- rapport en vele andere berichten over schending van  fundamentele arbeidsrechten in India? Geven deze berichten de minister  aanleiding zijn mening te herzien? Zo ja, hoe gaat hij dat kenbaar maken  aan de Indiase regering?

Vraag 6

Heeft de minister tijdens zijn bezoek aan India van begin juli dit  jaar ook de kwestie van de discriminatie van Dalits aan de orde gesteld  waarover in de motie Voordewind wordt geconstateerd dat “250 miljoen  Dalits het slachtoffer zijn van talloze schending van fundamentele  mensenrechten en dat deze groep disproportioneel lijdt onder schendingen  van arbeidsrechten in productieketens van Nederlandse bedrijven,  waaronder in kleding, zaden en natuursteen.”? 6)

Vraag 7

Hoe bent u bezig uitvoering te geven aan de motie Voordewind over de  positie van Dalits? Zijn daarvan al resultaten zichtbaar? Zo ja, welke?  Zo nee, waarom niet? 7)

Vraag 8

Is de staatssecretaris voornemens tijdens zijn voorgenomen bezoek aan  India in november dit jaar ook de kwestie van discriminatie van Dalits  aan de orde stellen? Zo ja, wat zal in dat verband zijn inzet zijn met  betrekking tot de toezegging aan de Kamer om de uitbuiting van  Dalit-meisjes in de Zuid-Indiase kledingindustrie aan de orde te stellen  bij de Indiase regering 8) Zo nee, waarom niet?

 

1) Zie:
http://www.euasianews.com/

 

2) Zie:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/124715.pdf

 

3) Kamerstuk, 32 500- V-110

 

4) Zie:
http://www.ituc-csi.org/india-workers-rights-require-more.html

 

5) Zie:
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/2011–07/afleveringen/06-07-2011/fragmenten/minister_rosenthal_over_mensenrechten_in_india/

 

6) 32 735 nr. 8.

 

7) idem.

 

8) Zie:
http://www.indianet.nl/pdf/vr110524.pdf

 

Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

Also read

 • Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

  21/01/2022

  24 januari 2022 – De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico […]

  Read more

 • Driekwart Nederlanders wil geen grafsteen gemaakt door kinderhanden

  22/12/2021

  persbericht FNV/Arisa, 21 december 2021 73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en […]

  Read more

 • Video rapportage over kinderarbeid in landbouw door Voice of America

  Voice of America (VOA) geeft aandacht aan kinderarbeid, met name in de landbouw in Afrika. Gine Zwart van Arisa, lid van Stop Kinderarbeid,  benadrukt dat de kleding en textiel bedrijven transparant moeten zijn over waar zij hun katoen vandaan halen zodat ook zij bij kunnen dragen kinderarbeid uit te bannen. Voice of America (VOA) is […]

  Read more