ChristenUnie stelt kamervragen over kinderarbeid in India

Vraag 1

Kent u de berichten dat de onderhandelingen over het EU-India  vrijhandels-verdrag in een vergevorderd stadium zijn en dat deze  mogelijk in februari zullen worden afgerond? 1)

Vraag 2

Is het u bekend dat de Europese Raad in een document van 23 september  2011 2) spreekt over bindende bepalingen op een reeks terreinen van  handel en investeringen met betrekking tot het EU-India  vrijhandelsakkoord, terwijl met betrekking tot gerelateerde kwesties  betreffende duurzame ontwikkeling alleen wordt gesproken over “samenwerking”?

Vraag 3

Op welke wijze bent u bezig de motie Voordewind 3) uit te voeren,  waarin de regering wordt verzocht «zich in Europees verband sterk te  maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk waar o.a. ingezet wordt op  het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van  Dalits, de beschikbaar-heid van medicijnen voor hiv/aids en een  geschillenbeslechtingmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk  afgezwakt compromis.»? Welke resultaten hebt u daarbij geboekt en hoe  beoordeelt u de kans op succes?

Vraag 4

Kent u het rapport van de International Trade Union Confereration  (ITUC) over India waarin duidelijk wordt gemaakt dat de fundamentele  arbeidsrech-ten in India, waaronder in het bijzonder die van Dalits, op  grote schaal worden geschonden? 4)

Vraag 5

Waar zijn de uitspraken van de minister van begin juli op gebaseerd  dat hij “volop vertrouwen heeft in de wijze waarop de Indiase regering  bezig is dit soort zaken (kinderarbeid, dwangarbeid, non-discriminatie  e.d.) aan te pakken”, op basis van “wetten die ze nu hebben aangenomen  als de uitvoering daarvan”? 5) Hoe verhouden deze uitspraken zich met  het recente ITUC- rapport en vele andere berichten over schending van  fundamentele arbeidsrechten in India? Geven deze berichten de minister  aanleiding zijn mening te herzien? Zo ja, hoe gaat hij dat kenbaar maken  aan de Indiase regering?

Vraag 6

Heeft de minister tijdens zijn bezoek aan India van begin juli dit  jaar ook de kwestie van de discriminatie van Dalits aan de orde gesteld  waarover in de motie Voordewind wordt geconstateerd dat “250 miljoen  Dalits het slachtoffer zijn van talloze schending van fundamentele  mensenrechten en dat deze groep disproportioneel lijdt onder schendingen  van arbeidsrechten in productieketens van Nederlandse bedrijven,  waaronder in kleding, zaden en natuursteen.”? 6)

Vraag 7

Hoe bent u bezig uitvoering te geven aan de motie Voordewind over de  positie van Dalits? Zijn daarvan al resultaten zichtbaar? Zo ja, welke?  Zo nee, waarom niet? 7)

Vraag 8

Is de staatssecretaris voornemens tijdens zijn voorgenomen bezoek aan  India in november dit jaar ook de kwestie van discriminatie van Dalits  aan de orde stellen? Zo ja, wat zal in dat verband zijn inzet zijn met  betrekking tot de toezegging aan de Kamer om de uitbuiting van  Dalit-meisjes in de Zuid-Indiase kledingindustrie aan de orde te stellen  bij de Indiase regering 8) Zo nee, waarom niet?

 

1) Zie:
http://www.euasianews.com/

 

2) Zie:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/124715.pdf

 

3) Kamerstuk, 32 500- V-110

 

4) Zie:
http://www.ituc-csi.org/india-workers-rights-require-more.html

 

5) Zie:
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/2011–07/afleveringen/06-07-2011/fragmenten/minister_rosenthal_over_mensenrechten_in_india/

 

6) 32 735 nr. 8.

 

7) idem.

 

8) Zie:
http://www.indianet.nl/pdf/vr110524.pdf

 

Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

Also read

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more

 • Wetsvoorstel verantwoord ondernemen grote stap voor bescherming mensenrechten en milieu wereldwijd

  11/03/2021

  Het MVO Platform is verheugd met de indiening van het voorstel voor een Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie), mede-ingediend door GroenLinks, PvdA en SP, verplicht bedrijven om de internationaal erkende OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “De indiening van […]

  Read more

 • Test je kennis en teken de petitie van ONE !

  11/02/2021

  Wist je dat maar liefst 90 procent van de tienjarigen in lage-inkomenslanden niet kunnen lezen en geen eenvoudige verhaaltjes of korte schooltest begrijpen? Door covid-19 worden dat er nog meer. Voor kinderen is dit bijzonder zorgwekkend. Zelfs een korte periode van afwezigheid van school kan grote gevolgen hebben voor hun leerprestaties. In de meest kwetsbare […]

  Read more